Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

      

                               

                             

 

 

 

 

 

 

Welkom

Binnenkort komt uw kind naar onze peuterspeelzaal 'Lutje Stek'.

Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop wij aan de ontwikkeling van uw kind werken. Van harte hopen we dat wij uw kind bij ons een fijne tijd kunnen bieden, met veel plezier kan spelen met vriendjes en vriendinnetjes! De medewerkers van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van een eventueel toekomstige basisschool werken samen om een doorgaande lijn naar de basisschool te creëren. Jaarlijks spreken wij de leerkrachten van deze school. We maken afspraken wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor een goede start op de basisschool.

 

Algemene informatie

Peuterspeelzaal 'Lutje Stek'

Kerkstraat 12

9882 PH Kommerzijl

Telefonisch: 06-11843522 (Gerda Boes) 06-83695418 (Sander Mulder)

Website: www.kinderopvangboes.nl

Registratie nr. LRKP: 20 30 50 745

Emailadres: [email protected]

 

Openingstijden

Lutje Stek is dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.30u. Brengen kan vanaf 8:15 uur tot 8.30uur, zodat wij dan meteen van start kunnen gaan met ons programma.

Na het broodje eten om 12.30 kunt u uw kind weer ophalen. Graag even doorgeven als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald. Bij het halen en brengen is er ALTIJD contact tussen de ouder en leidster. Voor een goede overdracht en de veiligheid van uw kind dragen wij de verantwoording letterlijk aan elkaar over

 

In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. 

*Voorjaarsvakantie 

*Meivakantie 

*Zomervakantie 18 juli t/m 2 september 2022 

*Herfstvakantie 

*Eerste week Kerstvakantie 

*Tweede week Kerstvakantie

Sluitingsdagen 

* Nieuwjaarsdag 

* Goede vrijdag

* Koningsdag

 

Het verloop van een ochtend

Als uiterlijk 8.30 uur alle ouders weg zijn, neemt de leidster het programma van de ochtend met ze door aan de hand van activiteitenkaarten. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen of liever iets anders gaan doen, wel worden ze hierin gestimuleerd. Vervolgens gaan wij in de kring. Hier nemen we de dagen van de week

door, leren we tellen , en lezen we een boekje. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo weinig mogelijk aan. De kinderen worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en of naast een leider(ster) een stagiaire. Wij vinden het belangrijk dat door middel van vaste gezichten de peuters snel vertrouwd bij ons raken.

Halverwege de ochtend gaan we fruit eten en drinken. Geef uw kind geen zoetigheid mee. We drinken allemaal water of thee. Drinken uit tuitbekers en of rietjes beker wordt afgeraden. Drink zoveel mogelijk uit een open beker, ook thuis.

Meerdere malen in de ochtend vragen we de peuters of ze naar het toilet moeten. Daar besteden we de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier meegeven?

Als het weer het toelaat (en dan zijn we zeker niet bang voor een paar spetters) gaan we in de loop van de ochtend altijd buiten spelen. Er zijn verschillende speeltoestellen, speelmateriaal en rijdend materieel.

We sluiten de ochtend gezamenlijk af door het zingen van een liedje.

Brengen en halen

Tijdens het halen en brengen is er altijd even tijd om dingen te vragen of te vertellen aan de leidster. Gaat het onderwerp echter meer tijd in beslag nemen, of komen we ergens niet uit, dan kan er altijd een afspraak worden gemaakt.

Regels en routines

– Zand hoort in de zand bak, we gooien er niet mee - Geen speelgoed op de trampoline

– Geen materiaal van het klimrek afgooien - We botsen niet met opzet met de trekkers of fietsjes - We zijn met elkaar en zijn denken om elkaar

– EHBO doos ligt op de koelkast

– Ruzie oplossen, we helpen de kinderen van jongs af aan om een ruzie/meningsverschil onderling zelf op te lossen.

Speelgoed van thuis

Wij hebben volop speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. Uw kind hoeft dus niets van thuis mee te nemen. Als uw kind graag zijn/haar lievelingsspeelgoed wil laten zien, mag dat natuurlijk. Houd er dan wel rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het speelgoed mocht het bijvoorbeeld kapot gaan.

Verjaardag

Aan de verjaardag van uw kind wordt uitgebreid aandacht besteed. En

natuurlijk mag uw dochter of zoon trakteren, het liefst zo gezond mogelijk. De leidster kan u leuke suggesties geven voor verantwoorde en lekkere traktaties. Ook is er op internet veel te vinden. Wilt u van tevoren aan de leidster doorgeven wanneer u de verjaardag wilt vieren? Als u wilt, kunt u halverwege de ochtend komen meegenieten van het verjaardagsfeestje van uw dochter of zoon.

Uitstapjes

Af en toe maken we een uitstapje met de peuters. We blijven veelal in de buurt en wandelen dan naar onze bestemming. Voor een uitstapje verder weg vragen we meestal hulp van ouders

Ziekte en ongevallen

Als uw kind ziek is, kunt u het beste even bellen en overleggen of het kind kan komen of niet. Een besmettelijke ziekte dient in ieder geval gemeld te worden. Wordt uw kind ziek, dan bellen wij u om te overleggen. (Voor corona hebben we speciale maatregelen. Vraag hier naar!) We geven in principe geen medicijnen.

Reserve kleding

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, zou u dan luiers en billendoekjes mee willen geven in de tas? Ook graag reservekleding voor eventuele ongelukjes. In school dragen we schoenen en anders sloffen. Op sokken glijden we uit.

Namen in kleding

Zou u in de jassen en tassen de naam van uw kind willen zetten? Dit om te voorkomen dat de kinderen met verkeerde spullen thuiskomen. Ook hebben de kinderen hun eigen kapstok. In de winter heel graag wanten die vast zitten aan een touwtje door de jas heen. Wij gaan zorgvuldig met de spullen om van uw kind. Bij verlies of schade zijn wij niet aansprakelijk.

Foto's en video's

Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we doen.

Daarom plaatsen we regelmatig foto’s of video’s in de ouderapp. Toestemming voor het plaatsen van de foto`s kunt u in de app aangeven.

 

Ontwikkeling en welbevinden volgen

Wij werken met het VVE-programma Piramide Digitaal

We werken met Piramide Digitaal. Een programma speciaal gericht op de peuterleeftijd. We werken daarin met verschillende thema's die een paar weken centraal staat. Er worden door het jaar heen verschillende thema’s aangeboden, bijvoorbeeld feest, water en herfst, met daarbij aantrekkelijke activiteiten. Het richt zich op allerlei ontwikkelingsgebieden. We volgen met het programma vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’. 

Er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • kunstzinnige ontwikkeling
  • ontwikkeling van de waarneming
  • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er speciale begeleiding. Ook voor de pientere kinderen is er extra tijd en aandacht om nieuwe dingen te leren. Dit zullen wij in oudergesprekken met u bespreken. Kinderen die een VVE indicatie hebben komen 4 dagdelen naar de peuteropvang. Zij krijgen een speciaal aanvullend programma aangeboden.

Door het kleinschalige karakter en het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters al snel gewonnen en gaan ze zich vrij voelen. Zij kunnen zich  optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning.

Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool vaak makkelijker.

We volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we met het volgsysteem: Digikeuzebord. Tijdens de intake zal uitgelegd worden hoe dit in zijn werk gaat. De leidster is tevens de mentor van uw kind en in de jaarlijkse 10-minutengesprekken waaraan u mag deelnemen, bespreekt zij met u hoe de ontwikkeling verloopt.

 

Praktische zaken

Nieuwsbrieven

Aan de hand van nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden over het thema waar we gedurende 4 weken aan werken. Hierin staan ook de liedjes die er bij horen en boeken die u bijvoorbeeld thuis ook kunt lezen met uw kind. Zo blijft u op de hoogte van hetgeen waar uw kind op dat moment mee bezig is. Het zou leuk zijn als u als ouder/verzorger hier ook een actieve rol in speelt.

Wennen

En dan is het zover: uw kind maakt de stap naar de peuteropvang. Voor u en uw kind een grote overgang. Het is goed om uw kind hier een beetje op voor te bereiden. U bent altijd welkom om ons even gedag te komen zeggen en samen een kijkje te nemen in de groep. Uw kind zal de eerste tijd even moeten wennen. Voor elk kind en elke ouder verloopt het wennen anders. We houden u op de hoogte over hoe het wennen van uw kind verloopt. Mocht het wennen voor uw kind moeilijk zijn, dan spreken wij met u af hoe we het best uw kind hierin kunnen begeleiden.

Wat kost de peuterspeelzaal?

Kosten voor de opvang is voor 2023 vastgesteld op 7,50 euro per uur.

Via de fiscale regeling voor kinderopvang is er een tegemoetkoming in de kosten. Peuteropvang valt onder de kinderopvang en u heeft dus recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Mensen met een minimum inkomen hebben in sommige gevallen recht op

kortingen of vergoedingen van de gemeente. Neem voor de mogelijkheden contact op met Gem. Westerkwartier. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Gerda Boes; 0611843522

Verzekering

We zijn verzekerd voor ongevallen. U dient zelf ook over een

aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken, voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Vaccinaties

Wanneer uw kind bij ons op de peuteropvang komt, moeten de vaccinaties in orde zijn volgens de richtlijnen van de GGD.

Veiligheid

Uiteraard staat de veiligheid van uw peuter voorop. 'Lutje Stek' wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD op veiligheid. Ook beschikken zij over een geldig EHBO-diploma waarvan zij ieder jaar een herhalingscursus hebben. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt. Dit ontruimingsplan wordt ook regelmatig geoefend zodat de kinderen hier vertrouwd mee raken mocht het een keer echt nodig zijn.

Meldcode

Onze organisatie werkt met een meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling. In de meldcode is beschreven hoe om te gaan met

vermoedens van kindermishandeling.

Oudercommissie

Op de peuterspeelzaal werken we nauw samen met ouders. Ouders hebben veel inspraak. Om dit te realiseren maken we gebruik van een oudercommissie. Ze fungeren als klankbord namens de ouders. Maar ook voor het ondersteunen van activiteiten.

Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de peuteropvang dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of zijn er andere redenen, waarom u zich niet tot één van ons wilt of kunt wenden, dan heeft u te allen tijde het recht om u te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Contact gegevens te vinden op de website; https://www.lutjestek.nl

 

Naar de basisschool

De kinderen blijven bij "Lutje Stek” tot hun vierde verjaardag. Als uw kind vertrekt voor het vierde jaar, geldt een opzeg termijn van 1 maand.

Als uw kind 4 jaar is, gaat het naar de basisschool. De overdracht aan de basisschool vind plaats via een formulier. Dit betreft het observatieformulier die minimaal 2x is ingevuld door de peuterspeelzaalleider(ster). Het observatieformulier wordt met de ouders besproken en daarna met uw toestemming overgedragen aan de leerkracht van groep 1. Aan de hand van deze overdracht kan de leerkracht van groep 1 gelijk de draad oppakken. Deze weet dan hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hiermee gaat er geen kostbare tijd verloren en kan uw kind zich in een doorgaande lijn verder ontwikkelen.

 

 

Voor u en uw kind een fijne tijd op Lutje Stek!